Reklamace a vrácení zboží

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Proto zkontrolujte dodané zboží a bez zbytečného odkladu nás informujte o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou uznány.

Oznámení o zjištěných vadách učiňte písemně (e-mailem) do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení uveďte zjištěné vady, tj. o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňujte na adrese, kterou naleznete v sekci „Kontakt“.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží nebo kopii prodejního dokladu (účtenky).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, i použitím, údržbou. Záruka nebude rovněž uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškození nevhodným užíváním.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Záruční doba je 24 měsíců.  

Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je Dogtown, Letenské náměstí 1, Praha 7, 170 00.

Můžete uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou. Před zasláním zboží nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou na naši adresu označte zásilku nápisem „REKLAMACE“ a musí obsahovat: kompletní reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, průvodní dopis (kde je napsáno podrobné označení závady), případně i další doklady týkající se dodání zboží, kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží zašlete běžnou balíkovou poštou, na dobírku nebude přijato. V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Výměna a vrácení zboží

Kupující může vyměnit nebo vrátit zboží do 14 dní od jeho převzetí. Zboží musí být nezávadné, nepoškozené a plně funkční, s visačkami a v původních obalech. Kupující musí oznámit výměnu zboží prodávajícímu předem telefonicky nebo emailem s uvedením č. faktury, na niž bylo zboží zakoupeno. Kontakty pro výměnu zboží a komunikaci jsou uvedeny v sekci Kontakt.

Zboží zašlete běžnou balíkovou poštou, na dobírku nebude přijato.